Helden van het denken
Helden van het denken

Beroeps-, bedrijfs- en zorgethiek

Ethische uitgangspunten
Veel bedrijven, organisaties, zorginstellingen en zelfstandige beroepsuitoefenaars missen duidelijke uitgangspunten voor hun ethisch handelen. Hun handelen is niet gebaseerd op principes, maar op regels. Ken je de regel set en pas je die toe in je beroepsuitoefening, dan handel je goed. Er over nadenken hoeft niet. Toepassen van de regel is voldoende.

Thematische gesprekken
De Denkerij® heeft een leergang ontwikkeld, waarin de ethiek en haar principes aan bod komen. Het
is geen systematische cursus. Het is de bedoeling ethiek thematisch te benaderen door er over te
praten in een workshop of in coaching gesprekken. De inbreng van de deelnemers vanuit hun
professie zal een belangrijke bijdrage vormen. (zie ook de Nieuwsbrief van December 2013)

Deelname
De leergang is geschikt voor directeuren,  managers, adviseurs, accountants, medici, zorgverleners, juristen, enz. Afhankelijk van wat ter tafel komt zal er gebruik worden gemaakt van ondersteunende teksten, video’s en podcasts, waarbij filosofen van Plato tot Levinas de revue zullen passeren. Bent u geïnteresseerd, stuur dan een email naar bedrijfsethiek@denkerij.nl

 
Vorm: workshop/coaching gesprek

Moreel Beraad

Voor wie?

Organisaties, instellingen en bedrijven krijgen in hun uitvoeringspraktijk te maken met morele vragen. Vooral zorginstellingen, medische centra, onderwijs en aanverwante organisaties en bedrijven worden geconfronteerd met ethische dilemma’s die om verdieping vragen. Zorg ethiek en medische ethiek zijn erkende vakgebieden voor toegepaste ethiek. Hoe moreel verantwoord te handelen binnen een behandeling en het geven van zorg? Deze ethische vraag duikt permanent op in de relatie tussen aan de ene kant behandelaar, verzorgende, coach en aan de andere kant cliënt of patiënt.

 

Waarom moreel beraad?
Moreel beraad hoort thuis in de geregelde overlegstructuren die er binnen organisaties vaak al zijn. Besprekingen van morele kwesties hebben tot doel de waarden van de betrokkenen te verhelderen en te begrijpen. Daardoor is er in de uitvoering van het werk een betere basis voor het juist handelen met inachtneming van die waarden. Het nadenken en in gesprek zijn over je handelen geeft je rust en zekerheid en verbetert zodoende de kwaliteit van je werk. Ook de eigen betrokkenheid en die van de andere deelnemers aan het moreel beraad neemt toe. De cliënt of patiënt merkt uiteindelijk het resultaat.

Verdieping aan de hand van praktijkcasussen
Behandeling, zorg of begeleiding/coaching is een interventie  waarbij cliënt of patiënt gedeeltelijk belemmerd is in zijn handelen en zelfstandigheid. Daaruit kunnen morele vragen ontstaan. Vragen die bijvoorbeeld te maken hebben met mogelijke  inbreuken op de autonomie van de cliënt: de beperking van zijn vrijheid, het onvrijwillig onder curatele stellen, afbreuk doen aan zijn mondigheid. Waar ligt de grens? Moet er rekening gehouden worden met culturele achtergronden? Geven protocollen het nodige houvast? Is er ruimte voor persoonlijke verantwoordelijkheid van verzorgende of behandelaar? Op welke ethische grondprincipes kun je je beroepen? Wat is het moreel perspectief?

Vorm: groepsgesprekken/opleiding

 

 

Therapeutisch denken


Bij de mens draait alles om identiteit. Vanaf de conceptie en geboorte ontplooit zich langzamerhand het bewustzijn van een zelf. Men wordt wat men is. Deels wordt men bepaald door erfelijke eigenschappen, deels door omgevingsfactoren. Maar er bestaat geen blauwdruk van het tussen- of eindresultaat; het is een soort proces van ‘personal engineering’, een doorlopend proces van ‘trial and error’. Identiteit ontwikkelt zich in interactie met de sociaal maatschappelijke omgeving.
In deze tijd staat de identiteit erg onder druk. De wijze waarop de samenleving eisen stelt aan het individu, werkt vervreemdend. Door goed na te denken (therapeutisch denken) over het concept identiteit, kunnen we die vervreemding bestrijden en ons ervan bevrijden. De Denkerij® biedt aan om in tweegesprekken en/of workshops het begrip identiteit te verhelderen.
Ook voor bedrijven en organisaties is het van groot belang om vast te stellen en uit te spreken wat hun bedrijfsidentiteit of organisatie-identiteit is.

 

Vorm: tweegesprekken/workshop

 

Leiderschapsstijlen bij Plato

Vanaf het begin van onze westerse cultuur is er systematisch nagedacht over de vaardigheden die nodig zijn om een bedrijf/organisatie/samenleving/ te leiden.
Als eerste heeft de Griekse filosoof Plato die leefde van 427-347 voor Chr. daar over geschreven. Hij analyseerde en beschreef de eigenschappen en elementen van het functioneren van een gemeenschap van mensen. In zijn werk de Politeia (De Staat) nam hij de politieke gemeenschap van de oude stadsstaat Athene onder de loep.
In een aantal sessies bekijken we wat Plato daar over heeft geschreven, wat de Franse filosoof Emmanuel Levinas daarover zei, welke kritiek hij daarop kreeg van Karl Popper en hoe Friederich Nietzsche zijn denken volstrekt verwierp.
Op basis van de inzichten die we daaruit distilleren kijken we naar de manier waarop in het eigen bedrijf of organisatie leiding wordt gegeven. We stellen de bestaande leiderschapsstijlen ter discussie en zoeken naar verbeterpunten en leiderschapsdoelstellingen op langere termijn. Het leiderschap profiel van de deelnemers kunnen we via een profileringstest vaststellen.

Vorm: tweegesprek/workshop/lezing

Tijd als vervreemding

In het managen van productieprocessen binnen ieder bedrijf of organisatie wordt de tijdsindeling van dat proces gebruikt als de meest belangrijk tool om het proces te sturen. Volgens ieder economisch handboek is dé productie voorwaarde voor  een zeer efficiënte productie, zoveel mogelijk eenheden in zo min mogelijk tijd.
Deze instrumentele benadering van tijd heeft zijn keerzijde. Tijd is niet alleen een rekengereedschap of organisatieprincipe.  Tijd is voor ieder mens op de eerste plaats een persoonlijke beleving.  De organisatie van onze economische orde houdt geen rekening met dat gegeven.
Door denkers en filosofen te bespreken die tijd meer zien  als basisgegeven van het menselijke bestaan, kan onze kijk op tijd veranderen: we krijgen een ruimer begrip van het fenomeen tijd.
Het resultaat kan zijn dat we meer oog krijgen voor onze oorspronkelijke tijdsbeleving, waarvan we in de moderne industriële samenleving in hoge mate zijn vervreemd.  Het inzicht in de verhouding tussen economische tijd en existentiële tijd, draagt bij aan het opheffen van die vervreemding.
Zodoende wordt de afstand overbrugd die gegroeid is tussen het begrip van tijd als een louter economische waarde en de diep in de mens verankerde existentiële tijd.

Vorm: tweegesprek/workshop/lezing

Denken in Berlijn.

In Berlijn is het westerse denken bijna opnieuw geworteld. Op de lijst met grote namen uit wetenschap en filosofie staan er velen die in Berlijn leefden en werkten. Tijdens een verblijf in Berlijn bezoeken we het graf van Hegel, de Humboldt Universität waar de uitspraak van Marx ‘Die Philosophen haben die Welt nur …..’  is uitgehouwen in marmer, een ‘Veranstaltung’ van de ‘Denkerei’ van Bazon Brock en een theater-, opera of muziekuitvoering .
De reis duurt 3 dagen met 2 overnachtingen in een 4 sterren hotel, per vliegtuig vanaf Weeze.
Voorafgaand en tijdens de reis lezen en bespreken we teksten die gaan over het nog vast te stellen thema van de reis.

Vorm: workshop/reis

 

Denkclinic

Golf is een concentratie sport. Alleen met een juiste mind-set komt de bal daar terecht waar hij van te voren is gevisualiseerd. Voor een goede conditie van ons brein zijn de fysieke beweging en de denkbeweging onmisbaar. De Denkerij® verzorgt clinics waarbij beiden aan  bod komen.
In een four ball flight beginnen we om 13.00 uur op tee 1 met een rondje golf. Om 18.00 uur is er een tafel gereserveerd op hole 19 voor een bescheiden diner. Tijdens het diner wordt er een denkthema besproken dat van te voren is vastgesteld.

Vorm: workshop/reis

Programma van De Denkerij®